Các quy định của pháp luật

TT 22/2013/TT-BLĐTBXH về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng dịch vụ XKLĐ

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI Căn cứ Khoản 3 Điều 17 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11...

Xem thêm ≫

Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “ QUY ĐỊNH...

Xem thêm ≫

Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI...

Xem thêm ≫

Luật 72/2006/QH11 về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 72/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ...

Xem thêm ≫

Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...

Xem thêm ≫